Hoppa till innehåll

Ordningsföreskrifter

WIFSTAVARFS BÅTKLUBB

Båtplats/hamnplats

Ny medlem anvisas båtplats efter betalda gällande avgifter. Har medlem inte fullgjort sina  åtaganden kan styrelsen dra in hamnplats med omedelbar verkan. Styrelsen kan också  anvisa annan hamnplats vid behov av omdisponering i hamnen, platsen disponeras av  innehavare för hel säsong. Hamnplats får inte överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand  av den medlem som tilldelats platsen. Kortare utlåning kan ske under förutsättning att  medgivande har erhållits av styrelsen. Uppsägning av hamnplats görs i god tid före  kommande säsong dock senast 30 april. Önskemål om byte av hamnplats tas upp med  styrelsen. Byte av båt anmäls till styrelsen, byte till annan båt berättigar inte automatiskt  till hamnplats. Vinterplats kan tilldelas av hamnkommittén/styrelsen. Eventuella skador på brygga, boj eller y-bommar anmäls snarast till hamnkommittén liksom incidenter eller annat som klubben bör ha kännedom om. Klubben har platser för gästande båtar, varför medlem skall ta hänsyn till tystnad efter  kl 23.00 Jollar eller annan typ av följebåt skall märkas upp med ägarens namn och telefonnummer.  Märkningen görs väl synlig på båtens utsida. Båt skall alltid förtöjas på betryggande sätt och vara tillfredsställande fendrad, förtöjning  vid boj sker med dubbla ej löpande linor. Vid förtöjning skall ryckdämpare användas.  Förtöjning görs så att intilliggande båtar inte kan skadas. Förtöjningsgods skall hålla god  standard, och vara dimensionerad med hänsyn till båtens storlek och tyngd. I övrigt sker  förtöjning enligt klubbfunktionärs anvisningar. Fendring görs för att skydda den egna och  andras båtar. Generellt gäller minst tre fendrar på var sida av båt. Anmärkning på brister i  förtöjning åtgärdas snarast. 

Försäkring

Hamnplats-/slipplatsinnehavare svarar för att båt har gällande försäkring. Klubben har rätt att hos respektive försäkringsbolag kontrollera att båtar har gällande  försäkring. Försäkringsbrev ska vid begäran uppvisas för styrelsen/hamnkommittén.

Arbetsbeting

Medlem med hamnplats eller plats på slipen fullgör arbetsbeting genom att delta i  anordnade arbetsdagar, eller vid särskilt behov vid större projekt. I övrigt genom att utföra  särskilt arbete efter klubbens anvisningar. Medlem antagen före 1/7 innevarande år ska  utföra helt beting. Medlem antagen efter 30/6 innevarande år ska utföra halvt beting. Medlem antagen 1/9 eller senare innevarande år har inget beting.

Grindar/dörrar

Skall alltid hållas stängda och låsta eller under omedelbar uppsikt.

Parkering

Fordon får tillfälligt stannas för omedelbar i- och urlastning vid bryggpassager och entré  till klubbstugan. Parkering är ej tillåten framför nämnda platser. Bilar ska parkeras på anvisade parkeringsplatser. Båtvagnar och dylikt skall tas hem. Uppställning på slipen kan ske mot avgift. Båtvagnar  och dylikt ska i sådant fall märkas med ägarens namn. Plats tilldelas av hamnkommittén. Parkering av vagnar på bilparkering är inte tillåten. 

Vaktnätter

Medlem med hamnplats eller plats på slipen tecknar sig för passande datum som angivits i  vaktplan, två nätter per säsong. Hamnplatsinnehavare är skyldig att förvissa sig om när  vakttjänst skall fullföljas, byte av vakt kan ske mellan medlemmar. Medlem som önskar  byta vakt ombesörjer själv bytet. Sådant byte skall klart framgå av noteringar i  vaktliggare. Vakttjänst följer hamnplats eller båtuppläggningsplats. Medlem antagen före 1/7 innevarande år ska utföra två vaktnätter. Medlem antagen efter 30/6 innevarande år ska  utföra en vaktnatt. Medlem antagen 1/9 eller senare är befriad från vaktnatt innevarande  år. Vakttjänst kan fullgöras av någon familjemedlem. Vakttjänst kan också göras av icke  medlem men denne ska i sådant fall godkännas av styrelsen. Vakttjänst kan endast göras  av myndig person. Vid uteblivande av vakt (till vilket också avbrytande av vakt räknas)  och vid icke helt fullgjord vakttjänst, dvs att komma för sent och/eller gå för tidigt,  erläggs fastlagd avgift. Vaktinstruktion finns i vaktliggare.

Klubbstugan

Klubbstugan kan användas av alla medlemmar samt besökande i gästhamnen. Stugan kan  också hyras av medlemmar/privatpersoner för privat bruk efter överenskommelse med båtklubben. För allas trevnad ska följande regler följas av den som använder klubbstugan: 

• Köket ska bara användas i samband med matlagning och diskning. • Måltid får inte ätas i köket. 

• Efter användning diskas och återställs det som använts i skåp och lådor. Allt avfall  skall bäras ut och läggas i avsedd soptunna vid miljöstationen. 

• Kyl och frys är till för tillfällig förvaring (max en vecka). När varor läggs in i  kyl/frys ska dessa märkas med ägarens namn och datum. Varor med liggtid över en  vecka kan, liksom omärkta varor, kastas.  

Stugan skall lämnas städad efter användning. Om tvättstugan använts ska den lämnas  avtorkad och med rengjord maskin. Nyckel till tvättstugan finns i skåpet ovanför  köksfläkten. Matrester och dylikt skall bäras ut till sopstation. Diska och sätt in använt porslin/bestick. Vid användning av diskmaskin och spis skall dessa lämnas rengjorda.  Lämna inte dörrar öppna och se till att kranar är avstängda.

Gräsklippning

Gräsklippare och trimmer finns i rödmålad container väster om klubbstugan, nyckel till  dito finns på köksfläkten. Drivmedel får endast förvaras i denna container ej i båthus.  Efter användning av maskiner skall dessa rengöras och containern låsas. Bensin till  klippare är uppmärkt ren bensin, till trimmer oljeblandat bränsle.

Båtuppläggning

För båtuppläggning gäller plats efter anvisning av hamnkommittén/styrelsen. Beroende på  utrymme anvisas vilken typ av täckning som är godkänd. Privata bränsledepåer är ej  godkända, mer än det som finns i båtens tankar. Kupévärmare är ej godkänd att användas i  båtar, ej heller anordningar med öppen låga. Anläggningen är utrustad med jordfelsbrytare  och uppsäkring av det fasta elnätet får inte förekomma. Egna elinstallationer får inte göras Båtars pallning och täckningsmaterial skall stå emot normalt förekommande  väderförhållanden. För tilldelad plats/platser gäller följande: 

• Tilldelad plats på slipen får inte ändras/bytas utan godkännande av klubbens  hamnkommitté/styrelse. 

• Vid försäljning av båt är det säljarens skyldighet att upplysa köparen om kravet på  medlemskap i klubben för förvaring av båt inom klubbområdet. 

• Båtvagnar och båtvaggor ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer och  placeras på av styrelsen anvisad plats inom slipområdet. 

• Master som förvaras i mastställningen ska märkas med ägarens namn och  telefonnummer. 

• Stöttor och annat material som används vid uppställning/vinterförvaring ska efter  sjösättningen förvaras samlat inom vaggan eller båtvagnen. 

• Överblivet material t.ex. färgburkar, spilloljekärl, trasig båttäckning m.m., ska städas  bort senast en vecka efter sjösättning. 

• Avtal om villkor för uppläggning av båt inom klubbens område skall tecknas  mellan båtägare och klubben. 

För uppförande av båthus krävs byggnadslov. Av detta skäl får inga nya båthus som  kräver byggnadslov uppföras utan godkänt byggnadslov. Befintliga båthus utan  byggnadslov hanteras enligt följande regelverk: 

• Båthus ska vara i sådant skick att det bedöms klara normalt förekommande  väderförhållanden. 

• Båthus får bara nyttjas av ägaren för förvaring av egen båt.

• Överlåtelse av fristående båthus är inte tillåtet. 

• Båthus som inte använts inom 2 år ska rivas och forslas bort av ägaren. Båtklubben  kan åta sig rivning och bortforsling av båthuset till en kostnad av 2000 kr för  båthusägaren.

Heta arbeten

Heta arbeten (t.ex. arbeten med rondell, svetsning) får inte utföras utan godkännande  av hamnkommittén.

Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Efter  utträde återlämnas nycklar, därefter kan eventuellt resterande depositioner  återbetalas.

Restprodukter

Klubbmedlem ansvarar för källsortering av restprodukter. Återvinningskärl finns för plast,  glas, metall och pappersförpackningar. Var och en ansvarar för att miljöfarligt avfall som t ex batterier, lampor, färgrester,  oljerester m m lämnas till kommunens återvinningscentral. Soptunnor för hushållssopor (brännbart material) finns omedelbart utanför infarts bommen. Tunnorna är i första hand avsedda för gästande båtar och vid uthyrning av  klubbstugan. Alla ska hjälpas åt att hålla rent i området kring tunnorna. Är dessa fulla tas  soporna med hem.

Timrå den 25 februari 2018