Hoppa till innehåll

Stadgar för Wifstavarfs Båtklubb 

Klubben bildades den 19 maj 1962 och har sin hemort/verksamhetsområde i Timrå. 

Stadgarna antagna den 6 februari 1970. Reviderade den 22 februari 1989, 24 februari 2008 samt 20 maj 2018 

§ 1 Ändamål 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för  god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. 

§ 2 Medlemskap  

2.1 Ansökan och antagning 

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. 

2.2 Medlemskategorier 

Medlemmar indelas i följande kategorier: 

1. enskilda medlemmar. 

2. familjemedlemskap- familj med barn som inte uppnått 18 års ålder och har samma bostadsadress. 

2.3 Rättigheter 

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare  § 11. 

2.4 Skyldigheter 

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter  och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 

2.5 Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur  klubben.  

2.6 Uteslutning 

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem • motverkar klubbens syften 

• skadar klubbens intressen 

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade 

• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess  anseende äventyras. 

För sådant beslut fordras att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade stöder beslutet. Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där  sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse  skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. 

§ 3 Beslutande instanser 

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra  föreningsmöte. 

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan  föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober– 30 september. 

§ 5 Avgifter 

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. 

§ 6 Betalning 

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. 

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det  ursprungliga beloppet.  

§ 7 Föreningsmöten 

7.1 Antal möten 

Förutom årsmöte skall ett ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra  föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. 

7.2 Kallelse 

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen  sker via e-post eller till den, som så önskar, via brev. 

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion 

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast den 30 september skriftligen  anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet  behandlat. 

7.4 Årsmöte 

Årsmöte hålls årligen före utgången av november månad. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

• Fastställande av röstlängd för mötet 

• Fråga om mötet är behörigt utlyst 

• Fastställande av dagordning 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av protokolljusterare och rösträknare 

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret • Revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Propositioner och motioner 

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

• Val av styrelse 

• Val av revisorer 

• Val av valberedning  

• Övriga val  

7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten 

Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under månaderna mars-april. 

7.6 Extra föreningsmöte 

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig  begäran av revisorer eller minst 15 % av klubbens medlemmar.  

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val 

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.  

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.  

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. 

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning. 

§ 8 Styrelse och förvaltning 

8.1 Styrelsens sammansättning och val 

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ordinarie ledamöter  samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande,  sekreterare och en övrig ledamot väljs jämna år. Kassör samt en övrig ledamot väljs udda år. 

8.2 Styrelsens skyldigheter 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst fyra gånger per  år. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall  antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte. 

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall  dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa. 

• Representera klubben.  

• Förvalta klubbens egendom och medel. 

• Besluta om firmatecknare. 

• Besluta om antagning av ny medlem. 

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut. 

§ 9 Revisorer 

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat  år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig  revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

§ 10 Valberedning 

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant väljs av  årsmötet för en tid av ett år.  

Valberedningens uppgift är att: 

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga  poster som eventuellt blir vakanta. 

• Motta nomineringar från klubbens medlemmar. 

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater. 

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. 

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet 

§ 11 Hamn och uppläggningsanläggningar 

För förhållandena vid klubbens hamn och uppläggningsanläggningar samt klubbstuga finns särskilt av klubben  utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 12 Stadgeändring 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. 

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade  närvarande vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet  kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 13 Klubbens upplösning 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. 

FÖR BESLUT OM UPPLÖSNING FORDRAS MINST 2/3 MAJORITET AV DE  NÄRVARANDE RÖSTBERÄTTIGADE MEDLEMMARNA PÅ TVÅ  FÖRENINGSMÖTEN MED MINST EN MÅNADS MELLANRUM. 

HAR BESLUT OM UPPLÖSNING FATTATS, SKALL MÖTET GE STYRELSEN  DIREKTIV OM HUR MAN SKALL FÖRFARA MED KLUBBENS KVARVARANDE  TILLGÅNGAR OCH HANDLINGAR.